Route

My route on the Kayak around Crete

Actual route taken so far

 

The rough plan